HAPPY TAILS - ADOPTED!


Anastasia #141 - Anastasia - d.o.b. 03/12/08


Anastasia has a new home.

Photo taken 04/06/08.
Anastasia and Andy Anastasia is on the left and Andy is on the right.

Photo taken 04/06/08.
Anastasia and Andy Photo taken 04/06/08.
Anastasia Photo taken 03/30/08.