HAPPY TAILS - ADOPTED!


Amelia #144 - Amelia - d.o.b. 03/12/08


Amelia has a new home.

Photo taken 04/12/08.
Amelia Photo taken 04/12/08.
Amelia Photo taken 03/30/08.